Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Lytter du til dine drømme?

Indhold:

 

                       

Lytte til drømme

Det er en god idé at lytte til sine drømme. Her er hjælp at finde til sin udviklingsproces.

Bag drømmenes symboler og handlingsforløb skjuler sig megen ubevidsthed og mange fortrængninger.

Under tolkningen af sine drømme føres man ofte hen til forskellige problemområder i ens liv. Man får på den måde mulighed for at få set nærmere på problemerne og finde frem til løsninger og handlemuligheder.

Samtidig giver det mulighed for at finde frem til de grundlæggende årsager til problemernes opståen.

Heldigvis ligger der også mange ressourcer skjult i det ubevidste, f.eks. i form af kreative evner, som man kan komme i kontakt med og få adgang til gennem forskellige stærke symboler i drømmene. Disse symboler kan man forstærke og integrere på forskellig vis.

Ved at arbejde med drømme og handle ud fra den forståelse, det giver, får man frigivet energi, som kan investeres i glædesfyldte og kreative aktiviteter. Gangen på jorden bliver lettere. Begrænsninger svinder ind.

Og ikke mindst: Mange får en hidtil ukendt oplevelse af, hvad frihed virkelig er.

Huske drømme

Vi drømmer alle hver nat.
Men for nogle kan det være svært at huske drømmene.
Hvad gør man så?

  • Hav den indstilling, at drømme er vigtige budskaber, som du gerne vil forstå.
  • Beslut, at du vil huske dine drømme. Mind dig selv om det flere gange i løbet af dagen.
  • Sig til dig selv, lige inden du falder i søvn, at du vil huske en drøm.
  • Hav blok og kuglepen liggende ved siden af dig.
  • Eller en båndoptager, hvis du foretrækker at indtale din drøm på bånd.
  • Læs bøger om drømme, lyt til andres drømme,fortæl andre de drømme, du kan huske.
  • Lig helt stille, når du vågner om morgenen. Lad være at åbne øjnene. Se, om ikke du kan komme i tanker om en drøm. Hvis ikke, vend digforsigtigt om på den anden side; måske vil detlykkes dig dér.
  • Skriv alt ned. Også brudstykker. Hvis du begynder at skrive, kommer der tit mere frem, end du først kan huske.

Hvad er drømme?

Hvad er drømme egentlig? Og hvor kommer de fra?

Drømme har gennem tiderne fascineret og undertiden skræmt mennesker.

Det er da også lidt mærkeligt. Der ligger man og sover og drømmer. Oplever spændende og sære ting. Somme tider helt ulogiske, men i drømmen opleves de som ganske normale. Så vågner man! Og det hele er væk! Det var virkeligt i drømmen, men det sætter ingen direkte spor i den vågne virkeligheds verden.

Eksempler fra Biblen viser, at drømme har været betragtet som budskaber fra Gud. Det kunne være advarsler eller tilskyndelser. Og det gjaldt om at lytte til disse budskaber og handle i overensstemmelse med dem.

Andre har haft den opfattelse, at sjælen forlader kroppen under søvnen og begiver sig til andre dimensioner. Det er så oplevelserne fra disse andre dimensioner, som bringes til drømmerens bevidsthed gennem drømmene.

Moderne drømmeforskning betragter drømme som budskaber fra det ubevidste, der dukker op i bevidstheden gennem drømmene. Det ubevidste indeholder bl.a. fortrængte følelser, glemte erindringer, skjulte ressourcer.

Nøgler til at åbne en drøm

Personerne i din drøm er som hovedregel sider af dig selv. Sider, du har svært ved at genkende som dine, eller som du er helt ubevidst om. Det gælder både personer, du kender i virkeligheden, kendte personer og ukendte personer. Hvis du kigger på din opfattelse af de
pågældende personer, vil du blive klogere på dig selv.

Følelserne i din drøm er dine følelser. Ved at genkende dem fra situationer og omstændigheder i dit liv vil det blive klarere for dig, hvad du kan ændre på for at få et liv med højere livskvalitet. Under arbejdet med drømmen kommer du ofte i kontakt med følelser, som har ligget skjult bag drømmens symboler og handlingsforløb. Oplevelsen af disse følelser er forløsende i sig selv. De giver også ofte adgang til hidtil fortrængte følelser og erindringer, og dermed ny forståelse, som atter kan forløse og frisætte bunden energi.

Dagsresten er det, der knytter nattens drøm til den foregående dags oplevelser. Noget, man har set, følt, tænkt. En oplevelse. En samtale. Ved fundet af dagsresten kan der gennem drømmen ske en bevidstgørelse af noget ubevidst, knyttet til den pågældende situation.

Symboler

Drømmenes sprog er symbolsproget, som det gælder om at lære, hvis man vil tage imod hjælp fra sine drømme.

Der er den hovedregel, at der ingen faste symbolbetydninger er. De betyder ikke noget bestemt. De har med drømmerens personlige historie at gøre. Den samme ting, det samme billede betyder noget forskelligt for de forskellige. Derfor er drømmesymbolordbøger af beskeden nytte.

Jeg kalder alle elementer i drømme for ”symboler”. Mennesker, genstande, farver, landskaber, former. Alt. Og alt er dele af drømmeren selv. Så den eneste, der virkelig kan forstå og føle, hvad disse symboler betyder, er drømmeren selv. Et symbol er det bedst mulige udtryk for noget bagvedliggende.

Så drømmerens associationer til de enkelte symboler er vigtig. Men drømmeren kan få megen hjælp fra en drømmeterapeut eller en drømmegruppe, som gennem spørgsmål kan hjælpe med til at åbne drømmen.

Der er dog også nogle mere universelle symboler, som har en tendens til at betyde nogenlunde det samme for alle. Det er bl.a. de 4 elementer: jord, vand, ild og luft. Det er dyr og planter. Det er solen og månen. Men disse kan samtidig have en meget personlig betydning for drømmeren.

Drømmegrupper

I over 20 år har jeg jævnligt startet intensive drømmegrupper med 5-6 personer, som ønsker at udvikle sig personligt og spirituelt gennem arbejde med drømme. De ønsker at lære sig selv bedre at kende, at få hjælp til at løse deres problemer og få lov til at hjælpe andre med at løse deres.

De ønsker at finde mere glæde og mening i tilværelsen, at få kontakt med ressourcer, potentialer og kvaliteter.

Jeg gennemgår grundreglerne for drømmetydning, og vi går derpå i gang med at arbejde med deltagernes drømme i gruppearbejde. Deltagerne får opgivet nogle bøger, som skal læses.

En del drømme lægger op til en yderligere bearbejdelse hjemme, f.eks. tegne eller male scener eller symboler fra drømmen eller arbejde meditativt videre med drømmen. Det sker også, at drømmen lægger op til en handling, som drømmeren støttes i at føre ud i livet.

Efter et forløb med mig som lærer, fortsætter grupperne på egen hånd. Efter nogen tid bliver der undertiden brug for lidt hjælp, og vi aftaler et møde, hvor jeg deltager.

Mange af deltagerne i drømmegrupperne er med i en udviklingsgruppe, hvor vi arbejder med drømme, meditation og healing.

Grundregler for drømmetydning

Der er nogle grundregler, man skal forsøge at overholde, når man beskæftiger sig med tydning af drømme.

Hvad enten det drejer sig om en terapeut/klient situation eller det er gruppearbejde i en drømmegruppe, er det sådan, at det fundamentalt kun er drømmeren selv, der ved, hvad drømmen betyder. Så man skal altid respektere drømmerens afgørelse.

Der er også den sikkerhedsventil i drømmearbejde, at der ikke kommer budskaber op gennem drømmene, som drømmeren ikke er i stand til at håndtere. Man kan blive ked af det, men man går ikke ned.

Ellers gælder det om at lytte intenst til drømmeren, mens drømmen fortælles. Derpå kommer en fase med uddybende spørgsmål, og efterhånden bliver disse mere målrettede, og drømmen begynder at åbne sig.

Man forsøger at undgå ledende spørgsmål, og man sørger for at give drømmeren tid til at finde svaret på spørgsmålene.

Andre arbejdsmetoder

De fleste drømme bearbejder man ved at se på dem som en tekst, man forsøger at forstå. Man stiller spørgsmål, og efterhånden begynder drømmeren at forstå sin drøm.

Der er også drømme, der lægger op til andre arbejdsmetoder. Det er især dem, der indeholder smukke, kraftfulde symboler, hvor det mere gælder om at integrere den energi, de indeholder, i ens system, så den kan åbne sig i kvaliteter som visdom og spiritualitet eller omsættes i kreative udtryk.

Dette kan i nogle tilfælde bedst ske ved at tegne eller male scener eller symboler fra drømmen. Integrationen sker både i selve tegne/male-processen og i en fordybelse i det færdige resultat. Samtidig giver det også ofte en større forståelse af drømmens budskab.

Der kan også ske det, at man gennem denne bearbejdelse kommer i tanker om flere detaljer fra drømmen. (se under Eksempler).

En anden metode er gå meditativt ind i drømmen og ændre noget. (se under Eksempler).

Drømme i terapi

Drømmene er en enestående hjælp i en terapisituation.

Drømmene viser simpelthen lige præcis, hvad det er, der er aktuelt for drømmeren at se på, at arbejde med, at gå i gang med at ændre på, at leve ud.

Drømmenes påvisning af problemer, følelsesmæssige ubalancer, ressourcer osv. gennem symboler, følelser og handlingsforløb danner basis for den terapeutiske samtale. Det giver mulighed for at komme fri af begrænsninger, angst, modløshed. Finde mening med livet. Se et formål.

Samtidig kan man betragte drømmenes symboler, følelser og handlingsforløb ud fra en energimæssig synsvinkel, hvor kendskabet til menneskets aura, energistrømme, chakraer og punkter er afgørende.

Her kan man sætte ind med healing, der går præcist ind på energisystemet, lige hvor der er brug for det i processen. Hvadenten det drejer sig om en intensivering af processen, en styrkelse af ressourcerne eller en større klarhed over problemernes omfang og baggrund.

Efterfølgende nats drømme kommenterer ofte dette.

Desuden får mine klienter undervisning i nogle enkle energi/selvhealingsøvelser, som støtter og intensiverer processen. Der vil også være andre opgaver hjemme med at arbejde videre meditativt/kreativt med drømmene.

Børns drømme

Børns drømme er lidt forskellige fra voksnes. De er som regel ikke så lange og mindre komplicerede.

Men vigtigt er, hvordan man som forælder skal forholde sig til sine børns drømme.

Det allervigtigste er at lade børnene fortælle deres drømme, og at lytte til dem. Her sker det samme, som når voksne fortæller deres drømme, at selve det at fortælle drømmen har en meget positiv virkning. Både glæden ved at blive lyttet til, blive taget alvorligt, men også selve det, at drømmen siges højt, at der kommer stemme på,
er meget vigtigt. Det forløser.

Børn kan også have problemer. Hvis man har sat sig lidt ind i drømmenes symbolsprog, vil man ved at lytte til sine børns drømme få megen vigtig information om deres glæder og sorger, så man kan hjælpe og støtte dem.

Børns drømme skal ikke tolkes. Det, man kan gøre, er at lade dem give drømmen et kreativt udtryk. Det kan være ved at tegne eller male den. Lege den, danse den. Ved en ubehagelig drøm eller et mareridt kan man opfordre barnet til at lave en ny, rar slutning, som så også kan tegnes, males, leges, danses.

Man kan også foreslå barnet at ændre noget midt i drømmen, næste gang de drømmer noget ubehageligt. Kalde på hjælp fra familiens hund eller en stærk tegneseriefigur. Det kan tit ret nemt lykkes for et barn.

Drømme som bevidsthedstilstand

Man kan også betragte drømmene som en bestemt bevidsthedstilstand. Drømmebevidstheden. Denne er en lavere bevidsthedstilstand end vores vågne virkelighed. Som på sin side er en lavere end den højere bevidsthedstilstand, man f.eks. kan opleve under meditation.

Der er en særlig type drømme, der kaldes lucide drømme, hvor man i drømmen ved af, at man drømmer.Her er den vågne bevidsthed til stede i drømmen.

Der er mange mennesker, der i en drøm pludselig bliver klar over, at de drømmer. Det giver en handlefrihed, som man ikke har i en almindelig drøm, og muligheder, som man ikke har i den vågne bevidsthed.

Det gælder om at udnytte denne chance. Man kan f.eks. give sig til at flyve. Det er nemt nok. Og man kan flyve, hvorhen man vil. Opleve, udforske. Man kan gå direkte gennem vægge og kaste sig ud ad lukkede vinduer. Man kan også gøre ting, man ellers ikke tør. (eks. s. 14)

Eller søge visdommen for at få svar på vigtige spørgsmål i ens liv. Mulighederne er utallige.

Man opdager ofte, at man drømmer, når man i en drøm rent faktisk er i gang med at flyve selv, og erkender, at det jo altså ikke kan lade sig gøre i virkelighedens verden. Det må altså være en drøm. Et mareridt kan også udløse bevidstheden om, at man drømmer.

Drømme, healing og meditation

Healing og meditation er som drømme redskaber som kan bruges i ens personlige og spirituelle udvikling.

Kombineret med drømme, får man en uvurderlig hjælp i sin udviklingsproces.

Dette udnytter jeg bl.a. i mine udviklingsgrupper, hvor vi arbejder med meditationsøvelser og meditationer, der i lighed med drømmene bringer en i kontakt med problemområder, fortrængte følelser og erindringer samt de spirituelle kvaliteter og de kreative muligheder.

Udgangspunktet for arbejdet med meditation er Bob Moores energilære omkring menneskets subtile energisystem. Energiøvelserne og meditationerne består for en stor dels vedkommende i at lade bevidstheden bevæge sig i forskellige baner og ad forskellige strømme mellem chakraer og punkter.

I nogle af meditationerne indgår symboler og følelser fra drømme. Drømmesymboler bruges også i vid udstrækning i forskellige gruppemeditationer, der både intensiverer processen i den enkelte og gruppeenergien, som atter virker tilbage på alle deltagerne.

Desuden arbejder vi med små healingsforløb 2 og 2, med udgangspunkt i energisystemet, således at der sker en yderligere aktivering og intensivering af processen.

Eksempler

En kvinde i en drømmegruppe fortalte en drøm, hvori der var nogle store skibe med røde sejl. Hun blev opfordret til at tegne disse skibe. Under dette arbejde kom hun i tanker om noget mere: der var på de store, røde sejl nogle guldkors. (Dette bekræftede min oprindelige fornemmelse af, at skibene havde et spirituelt budskab).

Lucid drøm:
"Nu befinder jeg mig i et naturområde, lidt parkagtigt, fyldt med de mærkværdigste dyr. Ikke i virkeligheden eksisterende. De er farvestrålende og der er kun én af hver slags. Jeg må drømme! Råber højt: Det er en drøm! Nu får jeg øje på en løve. Ikke så stor. En hun. Den ser ikke mig. Men nu vil jeg virkelig afprøve mit mod. Det er jo en drøm. Intet kan ske mig. Så jeg kalder på løven. Den vender sig om og åbner gabet. Jeg lægger en hånd derind. Der sker ikke noget. Gabet er vådt og lidt ulækkert, så jeg tager atter hånden ud og begynder at kæle for løven omkring gabet og hovedet i det hele taget. Den nyder det mere og mere og kigger mig tillidsfuldt ind i øjnene." (Vågner op i dejlig stemning).

En ung kvinde gik i drømmeterapi hos mig, og havde en drøm, hvori hun kyssede en hest.

Denne kvinde havde brug for mere styrke i sit liv. En god måde symbolsk at have kontakt til styrke er at sidde på en hest og have kontrol over den. Så jeg bad hende om hjemme at bringe sig i en afslappet, meditativ tilstand og her genopleve drømmen. Dog med den forskel, at hun forestillede sig, at hun satte sig op på hesten og fik en følelse af kontakt med hestens styrke. Det ville hjælpe hende til i vågen tilstand at kunne mærke og mobilisere sin egen kraft og styrke.

Tolkninger

"Jeg klatrer i klipper. Nøgne, rødlige, solbeskinnede. Jeg skal over en kløft ad et tov. Det kan kun ske ved armgang. For at komme over skal man have alt tøjet af, og det gør jeg uden at spekulere videre over det. Der er også andre mennesker, som jeg ikke kender, der klatrer rundt i klipperne, og det samme gælder for dem. Nogle tager tøjet af, andre ikke".

Kvinden har gennem et stykke tid arbejdet med sin udvikling. Drømmen viser, at der skal gøres et stort arbejde, som man kun selv kan udføre. Kvinden har før været et forsigtigt og tilbageholdende menneske, bange for at komme frem med sig selv - men nu er hun langsomt begyndt at åbne sig mere. Drømmen siger, at hun nu skal vise helt, hvem hun er, hvis hun vil videre - og at hun er parat til det.

"Jeg drømte, jeg var i en lejlighed - ikke én, jeg kender. Jeg var i stuen. Jeg var sikker på, at der var brand i huset og tilkaldte brandvæsenet. Der kom en brandmand. Han sagde, at han ikke kunne se nogen brand. Men jeg var bange. I det samme brød ilden frem i det andet rum, og jeg skreg: "Der er et lille barn i værelset. Det er min lillesøster". Brandmanden reddede babyen, og jeg knugede den lille i mine arme og var meget lykkelig."

Denne drøm bekræfter, at drømmeren har en udviklet intuition (og støtter hende dermed i at stole på den i vågen tilstand!). I den sidste tid har der været mange store forandringer i hendes liv, som netop kan bringe ild frem i drømme som tegn på voldsomme ændringer. Noget skal "brændes væk" for at give plads til noget nyt, her symboliseret ved det nyfødte barn. Drømmeren forholder sig helt rigtigt til dette "nye". Hun tager sig af det og er meget lykkelig for det. Drømmen siger også, at hun har en handlekraftig mandeside, som kan træde til, når det er krævet. Det "nye" er i hendes tilfælde egne ressourcer, som hun har fået øje på.


Tilbage til liste